Освітня програма

Освітня програма « Психологія» розроблена робочою групою забезпечення за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України No 565 від 24.04.2019 р.

Мета освітньої програми полягає в оволодінні здобувачем вищої освіти загальними та фаховими компетенціями зі спеціальності 053 Психологія, з метою розв’язання складних задач в професійній та дослідницько-інноваційній діяльності в галузі психології та суміжних професій в сфері ментального здоров’я. Освітня програма передбачає формування наукового уявлення про природу психіки, особливості психологічного розвитку, формування особистості та функціонування людини з розладами психічного здоров’я. Здобувачі повинні розвивати здатність до застосування передових наукових та прикладних психологічних знань та навичок в своїй професійній діяльності, оволодіти теоретичними та практичними навичками психодіагностики, консультування та методами психологічних втручання різного рівня інтенсивності для роботи з різними категоріями населення.

Освітня програма спрямована на вивчення наукових, науково-прикладних та практичних курсів з психології, що пов’язані з реалізацією дослідницько-експериментальної, психоконсультативної, психотерапевтичної, просвітницької та психопрофілактичної роботи. Програма здійснюється в активному дослідницькому середовищі з метою формування багатопрофільних фахівців з психології, які здатні працювати в міждисциплінарному середовищі, досліджувати та  аналізувати проблеми нормального та патологічного психічного розвитку особистості, психологічних процесів, закономірностей, чинників та механізмів порушення психічної діяльності людини.